El CEJFE publica una recerca empírica del Grup sobre la possible aplicació de la justícia restaurativa a la delinqüència econòmica en la fase d’enjudiciament

L’aplicació de la justícia restaurativa a la delinqüència econòmica és una realitat encara relativament poc explorada. Recerques teòriques recents posen de manifest que les solucions restauratives permetrien modificar algunes de les estratègies penals i processals que, en el terreny de la delinqüència econòmica, resulten ineficaces. En efecte, ni el procés ni les sancions responen adequadament a aquesta classe de delinqüència, en la qual les víctimes són sovint “invisibles” i els danys extremadament difícils d’identificar i quantificar. Els processos restauratius, en canvi, respondrien millor a les necessitats de les víctimes i de l’infractor, sense perdre de vista les garanties pròpies del sistema de justícia penal.

Mitjançant un estudi de cas de tres delictes econòmics comesos i jutjats a Catalunya, s’examina la resposta proporcionada per la justícia penal tradicional i les condicions per a la realització d’una resposta restaurativa. Totes dues qüestions s’analitzen des de l’òptica dels operadors jurídics implicats i a partir de la valoració dels professionals de la justícia restaurativa.

Finalment es comprova la viabilitat i l’oportunitat d’implementar estratègies restauratives en aquest camp i es realitzen propostes dirigides a resoldre algunes qüestions problemàtiques, conjugant iniciatives d’índole més general amb activitats a més curt abast.

Enllaç en obert. Disponible en castellá.


El CEJFE publica una investigación empírica del Grupo sobre la posible aplicación de la justicia restaurativa a la delincuencia económica en la fase de enjuiciamiento

La aplicación de la justicia restaurativa a la delincuencia económica es una realidad todavía relativamente poco explorada. Investigaciones teóricas recientes ponen de manifiesto que las soluciones restaurativas permitirían modificar algunas de las estrategias penales y procesales que, en el terreno de la delincuencia económica, resultan ineficaces. En efecto, ni el proceso ni las sanciones responden adecuadamente a esta clase de delincuencia, en la que las víctimas son a menudo “invisibles” y los daños extremadamente difíciles de identificar y cuantificar. Los procesos restaurativos, en cambio, responderían mejor a las necesidades de las víctimas y del infractor, sin perder de vista las garantías propias del sistema de justicia penal.

Mediante un estudio de caso de tres delitos económicos cometidos y juzgados en Cataluña, se examina la respuesta proporcionada por la justicia penal tradicional y las condiciones para la realización de una respuesta restaurativa. Ambas cuestiones se analizan desde la óptica de los operadores jurídicos implicados y a partir de la valoración de los profesionales de la justicia restaurativa.

Finalmente se comprueba la viabilidad y la oportunidad de implementar estrategias restaurativas en este campo y se realizan propuestas dirigidas a resolver algunas cuestiones problemáticas, conjugando iniciativas de índole más general con actividades a más corto alcance.

Enlace en abierto. Disponible en castellano.